مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با صدور حکمی  مشاور فنی مدیرعامل را منصوب کرد.